Oyunun çocuğun duygusal ve zihin gelişimine etkisi

Oyunun çocuğun duygusal ve zihin gelişimine etkisi

Oyunun çocuğun duygusal ve zihin gelişimine etkisi
Oyunun çocuğun duygusal ve zihin gelişimine etkisi
Oyunun çocuğun duygusal ve zihin gelişimine etkisi,oyunun çocuğun zihinsel gelişimine etkisi,oyunun çocuğun hayatındaki önemi,oyunun çocuğun gelişimine etkisi,oyunun çocuğun fiziksel gelişimine etkileri,oyunun çocuğun bilişsel gelişimine etkileri,oyunun çocuğun gelişimine etkileri,oyunun çocuğun üzerindeki olumlu etkileri,oyunun çocuğun gelişim alanlarına etkileri,oyunun çocuğun üzerindeki etkileri,oyunun çocuğun gelişimi üzerindeki etkisi 

Oyunun çocuğun duygusal ve zihin gelişimine etkisi. Beden zihin ve duygusal gelişim birbirini karşılıklı olarak etkiler. Çocuğun zekâsı geliştikçe çevresini daha iyi algılar. Oyunla büyüyen çocuk zihinsel gelişimle ilgili birçok kavramı oyun içinde öğrenir.

Büyük-küçük, ince-kalın, sıcak-soğuk, tatlı-ekşi gibi duyumlarımızla algılanan pek çok kavramla birlikte eşleştirme, sınıflama, analiz sentez, problem çözme gibi zihinsel işlemleri çocuk oyun içinde öğrenir.

Oyunla çocuk duygusal tepkilerini denetim altına almayı sorunlarından uzaklaşmayı, kendine güveni, sevinç ve haz almayı sevgi ve beğenilme duygularını geliştirir. Bu da duygusal gelişim için önemli bir katkıdır. Yine oyunla çocuk eski deneyimlerini, davranışlarını, bilgilerini zenginleştirir.

Nesneler arasındaki ayrılık ve benzerlikleri kavrar, düşünme, kavrama, algılama gibi zihinsel yeteneklerini geliştirir (Akandere, 2006, s. 17).

Oyunun çocuğun sosyal gelişimine etkisi

Oyunun çocuğun sosyal gelişimine etkisi
Oyunun çocuğun sosyal gelişimine etkisi
Oyunun çocuğun sosyal gelişimine etkisi,oyunun çocuğun sosyal gelişimine olan etkileri,oyunun çocuğun sosyal gelişimine etkisi,oyunun çocuğun hayatındaki önemi,oyunun çocuğun gelişimine etkisi,oyunun çocuğun fiziksel gelişimine etkileri,oyunun çocuğun bilişsel gelişimine etkileri,oyunun çocuğun gelişimine etkileri,oyunun çocuğun üzerindeki olumlu etkileri,oyunun çocuğun gelişim alanlarına etkileri,oyunun çocuğun üzerindeki etkileri,oyunun çocuğun gelişimi üzerindeki etkisi 

Oyunun çocuğun sosyal gelişimine etkisi. Çocuk yaĢadığı çevrede daima baĢkaları ile iliĢki halindedir, Çocuk oyunların çoğunda bir sosyal yapı vardır. Oyunla çocuk cinsel kimlik kazanır oyunla çocuk aile bireylerinin rollerini üstlenerek sorumluluklarını ve o bireylerin kiĢiliklerini öğrenir. Oyunla çocuk meslek gruplarını ve onların rollerini kavrar oyunla çocuklar birlikte problem çözmeyi öğrenirler. Oyunla çocukların moral geliĢimi desteklenir. Çocuk oyunla toplumsallaĢmayı, baĢkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duymayı kendi hak ve özgürlüğünü korumayı, yardımlaĢmayı, paylaĢmayı lider olmayı kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenir (Akandere, 2006, s. 17).